Lilium

Opći uslovi poslovanja – Lilium d.o.o. Sarajevo

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dogovorene kampanje ili ugovore o oglašavanju i promociji putem digitalnih kanala, ugovore o izradi web stranice ili ugovore o održavanju web stranice, ili ugovore o administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uslovi, onda važe oni iz ugovora. Ovi opći uslovi važe za oglašavanje u Bosni i Hercegovini od 01.10.2019. godine.

1. Ovlaštenja/Opći uslovi prodaje

Agencija na upit dostavlja zvaničnu ponudu koja sadrži prijedlog budžeta i/ili projekciju rezultata sa rokom validnosti od 30 dana. Po isteku navedenog perioda, Lilium d.o.o. zadržava pravo da ponovno pošalje prijedlog ponude. Realizacija dogovorenih poslova se vrši nakon pismene potvrde ponude od strane Klijenta. Potvrdom se smatra i uplata po dostavljenoj ponudi ili predračunu, ili drugačije, ako je drugačije dogovoreno s Klijentom Klijent je dužan potvrditi ponudu najkasnije sedam dana prije željenog datuma početka kampanje. U protivnom, Agencija ne može garantovati za početak realizacije kampanje na željeni datum.

2. Početak kampanje i trajanje

Odobravanje kampanja putem digitalnih kanala može potrajati iz razloga jer se odobrenje čeka od strane Googlea, odnosno Facebooka te Agencija nema uticaj na brzinu odobravanja kampanja i oglasa Odobravanje može trajati do 24 ili 48 sati, a za kampanje koje počinju u petak, odobravanje može potrajati do narednog radnog dana. Agencija ima uticaj na procese unutar nje te se obavezuje da će blagovremeno obavijestiti klijenta o podešavanju kampanje i aktivnosti kampanje. Blagovremenim obavještenjem se smatra obavještenje poslato u roku od 12 sati od kako Agencija dobije informaciju od treće strane o odlaganju početka kampanje po bilo kojoj osnovi.

3. Početak izrade web stranica i trajanje

Agencija će krenuti sa izradom web stranice nakon pismene potvrde ponude te dostavljenih materijala potrebnih za osnovnu strukturu stranice. Klijent je saglasan da trajanje izrade web stranice, koje je definisano ponudom, počinje od momenta prihvatanja ponude, čime se smatra i uplata po predračunu, fakturi ili ponudi, te dostavljanja sadržaja.

U toku izrade stranice Klijent će na email, koji je i zvanično sredstvo komunikacije u toku izrade web stranice, dobiti prvu i ostale verzije stranice. Ukoliko postoje prigovori na izgled ili funkcionalnosti stranice, Klijent će iste dostaviti pismeno na email adresu te se jedino pismeni komentari smatraju validni za dalju komunikaciju i izradu novih verzija.

4. Cijena i način plaćanja

Cijena jedne kampanje je ona koju je klijent prihvatio u prethodno poslanoj ponudi. Cijena je na mjesečnom nivou, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem.

Cijena se uvećava za redovan iznos PDV-a. Svaka kampanja se plaća prema predračunu i prije početka kampanje, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem. Kampanje se finansiraju u realnom vremenu u skladu sa budžetom te je to razlog insistiranja na plaćanju prema predračunu, prije početka kampanje.

Lilium d.o.o. će dostaviti originalnu fakturu klijentu na adresu koja je navedena na fakturi, zajedno sa fiskalnim računom. Prema potrebi, klijent može zahtijevati i skeniran primjerak fakture. Lilium d.o.o. će dostaviti originalnu fakturu klijentu na adresu koja je navedena na fakturi, zajedno sa fiskalnim računom. Prema potrebi, klijent može zahtijevati i skeniran primjerak fakture. Fakturu će Agencija izdati po sklopljenom Ugovoru, dogovorenom poslu ili po završetku kampanje, kako bude definisano Ugovorom ili kako bude dogovoreno na prodajnim sastancima sa Klijentom. Rok dospijeća fakture je 7 dana.

U slučaju dugovanja, Klijent je dužan, i bez poziva Agencije na izvršenje, izvršiti novčanu obavezu u roku 30 dana. Rok za izvršenje novčane obaveze počinje teći od dana kada je Klijent primio fakturu i račun ili od dana kada je Agencija ispunila svoje obaveze prema dužniku (Klijentu).

Ako dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obaveze, tada duguje Agenciji, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, i kamate za kašnjenje sa plaćanjem, pod uvjetom da je Agencija ispunila sve svoje ugovorne i zakonske obaveze koje je obećala klijentu.

Ako dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obaveze, Agencija ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM. Agencija ima pravo na ovu posebnu naknadu bez obzira na to je li pretrpio štetu zbog dužnikovog kašnjenja. Ovo ni na koji način ne ograničava niti isključuje pravo Agencije na naknadu štete, troškove postupka prinudne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog kašnjenja.

Lilium d.o.o. neće odobriti kampanju za klijente koji nisu izmirili obaveze iz prethodnih kampanja.

Cijena izrade web stranice je definisana ponudom za web koju je Klijent prihvatio prije početka izrade stranice. Plaćanje se vrši po predračunu, osim ukoliko nije drugačije definisano Ugovorom ili pismenom komunikacijom.

Cijena održavanja web stranice definisana je Ugovorom o održavanju te je u istom definisane satnica pojedinih usluga koje Agencija nudi. Plaćanje se vrši na mjesečnom nivou, po obračunu za prehodni mjesec. Faktura se izdaje do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, uz dospijeće od 7 dana.

5. Promjene cijena

U slučaju drastičnih promjena u cijenama saobraćaja na tržištu, te drugih promjena, Lilium d.o.o. zadržava pravo da promijeni cijene, ali da o tome blagovremeno obavijesti klijente sa kojima ima ugovor, ili već prethodni dogovor.

U slučaju promjene cijena tokom ugovorenog perioda, Klijent plaća naknadu prema novim cijenama koje vrijede na dan izvršenja usluga, osim u slučajevima avansnih uplata ili već naručenih kampanja, kada vrijede cijene važe na dan uplate.

6. Produženje dugoročnih ugovora

Dugoročnim ugovorima se smatraju svi ugovori koji traju šest mjeseci i duže. Lilium d.o.o. se obavezuje da će najkasnije 30 dana prije isteka ugovora obavijestiti Klijenta o isteku ugovora i on se neće prećutno produžiti., osim ako je to drugačije navedeno u Ugovoru.

7. Otkazivanje saradnje, kampanje i raskid ugovora

Otkazivanje kampanje je definisano Ugovorom o poslovnoj saradnji, ako je došlo do potpisivanja Ugovora o poslovnoj saradnji. Ako je klijent izvršio narudžbu kampanje mailom ili telefonom i ako je u pismenom ili usmenoj komunikaciji potvrđena narudžba kampanje na osnovu koje je izdata faktura za pruženu uslugu ili uslugu koja će biti pružena, kampanja ne može biti otkazana. Klijent kampanju može zaustaviti i zadržati pravo da preostali dio nepotrošenog novca iskoristi za istu ili druge kampanje, a sve u dogovoru sa Agencijom. U slučaju potrebe za stopiranjem kampanje, potrebno je poslati pismeno obavještenje, poštom ili e-mailom, na neku od adresa Agencije gdje se zahjeva i argumentuje zaustavljanje kampanje. Agencija će u što kraćem roku stopirati kampanje uzimajući u obzir da tačan trenutak stopiranja kampanja zavisi od servisa poput Googlea i Facebooka i rada konkretnih platformi koje funkcionišu na drugim vremenskim zonama pa stopiranje kampanje može biti prolonigrano nekoliko sati a maksimalno 12 sati od trenutka primitka obavještenja i zahtjeva za pauziranjem kampanje. U slučaju raskida Ugovora važeći su uslovi definisani u svakom pojedinačnom Ugovoru koji je potpisan.

8. Grafički dizajn i priprema banera za kampanje

U slučaju Google Display kampanja, Facebook i/ili Instagram kampanja, ili bilo koje druge kampanje koja je dogovorena između Agencije i Klijenta, klijent je dužan Agenciju obavijestiti ukoliko će iste pripremiti Agencija. Klijent je dužan da najkasnije sedam dana prije željenog početka kampanje Agenciji dostavi materijale za izradu banera i vizuala (slike, ideje, logotipe, tekst i drugo). Agencija se obavezuje da će najkasnije tri radna dana nakon dostavljanja materijala, dostaviti prijedloge putem e-maila i zatražiti mišljenje Klijenta nakon čega će pristupiti eventualnim korekcijama, osim ako drugačije ne navede Klijentu putem pisane komunikacije. Nakon što Klijent odobri finalni izgled vizuala, Agencija će kreirati i ostale dimenzije banera/kreativa za sve dostupne pozicije.

Agencija nije zadužena za pripremu dodatnih dimenzija za Klijentove potrebe, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem, te će izradu dodatnih vizuala naplatiti prema redovnom cjenovniku. Redovne vizuale i kreative za potrebe kampanja za koje je Agencija zadužena, važit će cijene i/ili popusti iz ponude. U slučaju da Klijent zahtijeva naknadne drastične izmjene već dogovorenih vizuala ili nova kreativna rješenja unutar jedne kampanje, izrada banera će biti naplaćena prema redovnom cjenovniku usluga grafičkog dizajna.

9. Pravila u slučaju samostalne izrade vizuala i banera

U slučaju da Klijent dostavlja vizuale i banere Agenciji, dužan je iste dostaviti u dozvoljenim formatima i prema zadatim specifikacijama koje poštuju najbolje prakse. Kada je riječ o Google banerima, kako bi Google prihvatio bannere, potrebno je da oni budu u odgovarajućim, podržanim formatima: PNG i JPG (za statičke bannere) i AMP HTML5 i HTML5 (za dinamičke bannere). Google baneri moraju biti maksimalno do 150kb težine po baneru. Na dinamičkim bannerima se mogu naći animacije, s tim da je potrebno obratiti pažnju da veličina bannera ne prelazi 150 KB. Flash animacije nisu dozvoljene, kao ni kontinuirana animacija, odnosno tzv. infinity loop. Animacija ne smije trajati duže od 30 sekundi, a na posljednjem slajdu, s kojim animacija i završava, mora biti prikazan logo, naziv firme ili web stranica. Potrebno je dati jasnu informaciju o tome šta je predmet promocije, tj. šta korisnik može očekivati kada klikne na banner. Najjednostavniji način da se to prikaže jeste pomoću loga. Ukoliko je pozadina bannera u bijeloj ili nekoj drugoj svijetloj boji, potrebno je na takvom banneru označiti ivice nekom drugom bojom, kako bi one bile vidljive. Za statičke bannere važe ista pravila. Ukoliko je riječ o Facebook vizualima i kreativama, one moraju biti također u zadanim formatima i tekst na slici ne bi trebao zauzimati više od 20% površine slike. Kreativa sa više od 20% prostora prekrivenog tekstom će biti odobrena od strane Facebooka, ali će takva kampanja biti izrazito lošeg kvaliteta, te će rezultirati znatno manjim angažmanom korisnika.

Agencija ne može garantovati za uspješnost kampanja prilikom korištenja onih vizuala i banera koji su u nesuglasju sa preporučenim praksama. Agencija naglašava da rezultati kampanja mogu varirati u zavisnosti od kvaliteta kreativa i njihove dopadljivosti publici.

10. Omogućavanje tehničkih preduslova za početak kampanje

Klijent je dužan Agenciji omogućiti sve tehničke preduslove za podešavanje i implementaciju kampanja. Tehnički preduslovi podrazumijevaju: pristupe Facebook/Instagram nalozima, implementaciju remarketing koda (ili u suprotnom dostavljanje administratorskih pristupnih podataka za web ili Facebook stranicu radi postavljanja kodova od strane Agencije), implementaciju Google Analitika, pristup drugim nalozima radi što boljeg i efikasnijeg obavljanja dogovorenih poslova. U suprotnom, Agencija ne može garantovati za uspješnost kampanje i zadovoljavanje projekcije rezultata.

11. Omogućavanje tehničkih preduslova za izradu web stranice/realizaciju Ugovora o održavanju web stranice

Ukoliko je projekat izrade web stranice planiran na serverima kojie ne održava Lilium d.o.o., klijent se obavezuje da će dostaviti administratorske pristupne podatke za hosting, i/ili administratorske pristupe za platformu na kojoj je stranica pravljena.

Ukoliko se radi o Ugovoru o održavanju, Klijent se obavezuje da će cijelo vrijeme trajanja Ugovora administratorski pristupi za Lilium d.o.o. biti aktivni, te da će Lilium d.o.o. biti jedini koji ima administratorske pristupe stranici.

Iznimke od ovih pravila mogu biti definisane kroz pojedinačni Ugovor.

12. Realizacija i implementacija kampanja

Agencija će sve kampanje realizovati u dogovoru sa Klijentom i uz prethodnu jasnu komunikaciju putem pisanih kanala.

Agencija koristi sopstvene biznis naloge na Googleu i Facebooku, sa kojih pušta kampanje, ukoliko drugačije nije dogovoreno putem pisane komunikacije. Klijent može u bilo kojem trenutku zatražiti izvještaj ili dodatne informacije o toku kampanje. Agencija neće omogućiti pristup svojim nalozima i resursima Klijentu, osim u slučaju kada Klijent posjeduje Konsultantski ugovor na šestomjesečnom ili godišnjem nivou.

Agencija je dužna u vanrednim situacijama (tehnički razlozi) u kojima nije u mogućnosti realizovti kampanju/promociju, pismenim putem obavijestiti klijenta. Tehnički razlozi isključivo podrazumijevaju neplanirane i neočekivane probleme u radu sa platformama i drugim softverima koji se koriste za realizaciju isčluga kao i probleme koji mogu nastati na platformama, a na koje Agencija nema uticaj.

Agencija zadržava pravo da u najboljem interesu klijenta utvrdi raspored i dinamiku korištenja budžeta, predloži izmjene na kreativnim rješenjima ili u tekstovima, i da pismenim putem o tome obavijesti klijenta.

13. Realizacija izrade web stranica/Ugovora o održavanju web stranica

Izradu web stranice Agencija će realizovati u roku koji je jasno naslovljen u Ponudi za web koju je Klijent dobio prije početka rada. Odstupanja od ovih rokova mogu biti definisane dodatnim aktima ili međusobnim dogovorom.

Ugovor o održavanju web stranice između Agencije i Klijenta sklapa se na period od 12 mjeseci te se prećutno produžava. Održavanje podrazumjeva rad na web stranici na zahtjev Klijenta. Agencija u Ugovoru o održavanju definiše cijene usluga Editora, Programera i Dizajnera, te iste fakturiše na mjesečnom nivou za prethodni mjesec.

14. Fotodokumentacija/screenshots

Agencija nije zadužena za fotodokumentaciju aktivnih kampanja, osim ako nije drugačije dogovoreno pisanim putem.

15. Nadležnost suda

U slučaju spora, isti će se rješavati mirnim putem, u suprotnom, nadležan je sud u Sarajevu.

16. Reklamacije i prigovori

Reklamacije su važeće ukoliko su dostavljene pisanim putem, putem e-maila, sa eventualnim dokazima (screenshotovima) koji upućuju na navedene greške. Agencija će u najkraćem roku reagovati i napraviti ispravke, ili dati dodatna pojašnjenja za nastalu situaciju.

17. Izvještavanje o uspješnosti kampanje

Agencija će klijentu dostaviti finalni izvještaj o kampanjama u pdf formatu nakon završetka kampanje, najdalje tri radna dana nakon završetka kampanje. Tokom kampanje, Klijent ima mogućnost da zatraži privremeni izvještaj, presjek stanja ili druge informacije o toku kampanje.

Poželjno je da Klijent, nakon realizirane kampanje, u pismenom obliku pruži povratnu informaciju o zadovoljstvu izvršenim poslovima i rezultatima kampanje radi poboljšanja budućih kampanja.

18. Obaveze Agencije

Agencija Lilium d.o.o. je dužna blagovremeno upoznati klijenta sa Općim uslovima poslovanja. Blagovremenim obavještenjem se smatra i postavljanje linka ka navedenom dokumentu na zvaničnoj web stranici Agencije i to na www.lilium.ba i pripadajućim podstranicama, kao i isticanje linka u zvaničnim e-mailovima zaposlenika, ili bilo koji drugim pismenim oblikom komunikacije između Klijenta i Agencije.

19. Stupanje na snagu općih uvijeta poslovanja

Opći uslovi poslovanja stupaju na snagu danom potpisivanja Ugovora između Agencije i Klijenta, ili danom sklapanja dogovora o izvršavanju poslova oglašavanja, reklamiranja ili izrade web stranice, održavanja web stranice ili drugih poslova. Uspostavljanjem saradnje uzmeeđu Klijenta i Agencije (prihvatanjem ponude pismenim putem ili uplatom po dostavljenoj ponudi, predračunu ili fakturi) zaključuje se i podrazumijeva se da je Klijent obavješten o Općim uslovima poslovanja i da iste u potpunosti razumije i da se slaže s njima.

Politike privatnosti

Politike privatnosti vrijede za sve dogovorene kampanje ili ugovore o oglašavanju i promociji putem digitalnih kanala, ugovore o izradi web stranice ili ugovore o održavanju web stranice, ili dogovore ili ugovore o administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama i community management.

Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uslovi, onda važe oni iz ugovora. Ove politike privatnosti važe za sve klijente od 01.08.2019. godine.

1. Sažetak

U Liliumu (“Lilium”, “mi”, “naš” ili “nas”), smo posvećeni zaštiti privatnosti podataka, integritetu i tačnosti bilo kojih privatnih informacija koje nam dostavite. Uvijek stremimo očuvanju podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, objavljivanja ili promjene vaših ličnih podataka. Prikupljamo isključivo one podatke koji su relevantni za opisane svrhe korištenja. Cilj ove Obavijesti o privatnosti podataka jeste informisati vas o prirodi procesuiranja vaših ličnih podataka kao i informisati vas o vašim pravima.

2. Svrha

Svrha procesiranja vaših ličnih podataka je buduća komunikacija, koju u svakom trenutku možete otkazati, s ciljem promocije opisane u komunikaciji koja prethodi popunjavanju ličnih podataka na kontakt formi. Tipične promocije u koje svrhe prikupljamo podakte jesu: oglašavanje dostupnih radnih pozicija u našem timu, oglašavanje dostupnih radnih pozicija u timovima naših partnera, oglašavanje korporativnih komunikacija naših klijenata, oglašavanje roba i usluga naših klijenata kao i oglašavanje vlastitih usluga.

3. Kategorije ličnih podataka

Lilium prikuplja specifične podakte u zavisnosti od svakog pojedinačnog projekta poštujući princip prikupljanja minimalnih podatka neophodnih za provedbu svakog pojedinog projekta. Ovi lični podaci se obično svrstavaju u sljedeće kategorije: Lične informacije (npr. pozicija, ime i prezime, datum rođenja i spol) Tehničke informacije (npr. javna IP adresa, vrijeme i datum pristupa, aktivnosti browsera, postavke browsera i sl.) Proizvoljne informacije (npr. Vaši odgovori, komentari i sl.)

4. Pohranjivanje vaših ličnih podataka

Lilium ne pohranjuje niti obrađuje vaše lične podatke duže nego što je opisano u promo komunikaciji. Vaše lične podatke pohranjujemo samo tokom trajanja pojedinih projekata ili do trenutka kada od nas zatražite da uklonimo vaše podatke iz naših sistema. Vaši podaci se spašavaju na cloud bazama koje pribavljamo od vodećih svjetskih kompanija kao što su Google, Facebook ili Amazon u cilju maksimalne sigurnosne zaštite podataka.

5. Primaoci vaših ličnih podataka

Lilium ne dijeli vaše lične podatke sa trećim stranama, osim sa poslovnim subjektom koji nas je angažirao za svaki pojedini projekat što se u pravilu vidi u promotivnoj komunikaciji koja prethodi popunjavanju kontakt formi.

6. Zahtjevi, komentari i žalbe

6.1 Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Lilium d.o.o., naše kontakt informacije su:
Lilium d.o.o.
[email protected]
+387 33 548 885
Kranjčevićeva 36, 71000 Sarajevo

6.2 Zahtjevi

Iako Lilium nije registrovan u Evropskoj Uniji naši standardi podrazumijevaju saglasnost sa pravilima EU obzirom da veći broj partnera s kojma sarađujemo imaju sjedišta u EU. Imate mnoga prava vezana za zaštitu i obradu vaših ličnih informacija. Ta prava uključuju:

6.2.1 Pristup vašim ličnim podacima, prema Članu 15 regulative EU 2016/679; Vi imate prave zahtjevati informacije o načinu na koji procesuiramo vaše lične podatke i shodno tome pristupu vašim ličnim podacima kojima mi raspolažemo.

6.2.2 Ispravka vaših ličnih podatka, shodno Članu 16, regulative EU 2016/679; Vi imate pravo ispravke vaših ličnih podataka koji su eventualno netačni ili nepotpuni,

6.2.3 Brisanje vaših ličnih podataka, shodno Članu 17 regulative EU 2016/679; Vi imate prave tražiti od nas da trajno obrišemo vaše lične podatke, gdje se ne primjenjuje izuzeće za zadržavanje ličnih podataka.

6.2.4 Ograničavanje procesuiranja vaših ličnih podataka, shodno Članu 18 regulative EU 2016/679; Vi imate pravo tražiti od ograničavanje procesuiranja vaših ličnih podataka u posebnim okolnostima.

6.2.5 Pokretnost podataka, shodno Članu 20 regulative EU 2016/679 U određenim okolnostima, možete imati pravo zahtjevati da vam se da pristup vašim ličnim informacijama u formatu koji se može mašinski čitati. Pravo na pokretnost podataka uključuje pravo da se vaši lični podaci transferiraju direktno drugom kontroloru podataka.

Ukoliko želite koristiti prava vezana za vaše lične podatke, prikladan i poželjan način jeste da kontaktirate Kontrolora vaših podataka.

6.3 Žalbe Ukoliko imate pimjedbe možete se obratiti lokalnoj sudskoj instituciji.

6.4 Komentari Ukoliko imate dodatnih komentara, želite koristiti svoja prava u pogledu privatnosti ličnih podataka ili imate generalne upite vezano za naše usluge, molimo vas da kontaktirate naš tim na [email protected]

7. “Cookies” – “Kolačići”

Kada posjećujete naše web stranice, na vašem sistemu se spašava “cookie” koji sadrži informacije vašem “browseru” (internet pretraživaču), postavkama jezika i vašoj javnoj IP adresi. Možete spriječiti spašavanje “cookies”-a koristeći postavke na vašem web pretraživaču, ili upravljanjem vaših postavki na način da se “cookies” brišu nakon što zatvorite svoj web pretraživač. Molimo vas da imate na umu da kompletno onemogućavanje “cookiesa” može utjecati na vašu mogućnost korištenja naših usluga, ili kvalitet korištenja istih.